Mellanox CloudX Solution

  09/10/2015

Mellanox CloudX™ is a group of reference architectures that allows companies to build the most efficient, high performance and scalable clouds based on Mellanox's superior interconnect and off-the-shelf building blocks (servers, storage, interconnect,

Networks Infrastructure

  01/10/2015

Sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của công nghệ thông tin. Khi hệ thống, quy mô khách hàng mở rộng, hạ tầng công nghệ thông tin cũng phải đáp ứng sự mở rộng đó. Thêm vào đó là các yêu cầu chặt chẽ về hiệu năng, khả năng mở rộng, tí