Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này mô tả cách thức Công ty Cổ phần AD.TEK và các công ty liên kết (sau đây gọi chung là “AD.TEK”) thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách liên quan đến các trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ thông qua website www.adtek.vn